JUBU (Jugendbeteiligung bei Bürgerbudgets) czyli UMBO (Udział Młodzieży w Budżecie Obywatelskim) to projekt, w którym młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie i umiejętności demokratycznego działania. Wspólnie z nami uczestniczą w planowaniu lokalnych budżetów obywatelskich, co umożliwia im realizowanie własnych pomysłów.

Trzy brandenburskie gminy biorą udział w pilotażu: Poczdam, Eberswalde i Nuthetal, inne zainteresowane samorządy z regionu mogą otrzymać wsparcie ekspertów u siebie na miejscu. Oferujemy także szkolenia, odpowiednie materiały pedagogiczne i publikacje. 

Okres trwania projektu: 2020–2024

// Czym są budżety obywatelskie? //

Niektóre miejscowości dysponują na mocy decyzji ratusza pewną sumą pieniędzy, z której można finansować zaproponowane przez mieszkańców projekty. Warunkiem ich realizacji jest pożytek publiczny tzn. założenie, że każdy zainteresowany może z tych propozycji korzystać jak np. z ulicznego festynu, zagospodarowania przestrzeni publicznej (ławki, stoły do ping-ponga itp.) czy z projektów sąsiedzkich. Szczegóły dot. budżetów obywatelskich różnią się w poszczególnych miejscowościach. Wszyscy mieszkańcy po osiągnięciu odpowiedniego wieku – często 14 roku życia – mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w drodze głosowania. Realizowane są propozycje, które otrzymają największą liczbę głosów.

Budżety obywatelskie wprowadza się także w innych krajach. W Polsce są już szeroko rozpowszechnione.  

// Budżet obywatelski jako doświadczenie demokracji //

Budżety obywatelskie dobrze się nadają do praktykowania demokracji. Demokratyczne zaangażowanie umożliwia pozytywny wynik – sfinansowanie własnych projektów. Najpierw jednak trzeba przejść przez demokratyczny cykl: przygotowanie własnej propozycji, przedyskutowanie jej z innymi i w końcu poddanie jej pod głosowanie.   

Współpracujemy zarówno z klasami szkolnymi, jak i ze szkolnymi kołami zainteresowań czy zorganizowanymi grupami młodzieży. Razem z nimi chcemy „ćwiczyć“ udział w demokratycznym cyklu powstawania budżetu obywatelskiego. Przejmujemy przygotowanie i prowadzenie zajęć. Aktywnie poszukujemy młodych ludzi w miejscach ich spotkań, chcąc zapewnić szeroką dostępność projektu i umożliwić wszystkim uczestnictwo. 

// Wymiana doświadczeń //

Chętnie dzielimy się z innymi naszym doświadczeniem. Gminy i/lub stowarzyszenia z innych krajów, zainteresowane udziałem młodzieży w planowaniu budżetów obywatelskich i poszukujące odpowiednich kontaktów, mogą liczyć na naszą pomoc i pośrednictwo. Możemy opowiedzieć o własnych doświadczeniach i doprowadzić do kontaktu między różnymi zainteresowanymi.

// O nas //

Projekt opracowało stowarzyszenie mitMachen e. V. z Poczdamu (www.mitmachen-potsdam.de), założone przez różne organizacje młodzieżowe, inicjatywy sąsiedzkie i poszczególne zaangażowane osoby. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie wszystkich mieszkańców, którzy chcą się angażować w (lokalną) demokrację. Oprócz projektu JUBU prowadzimy w Poczdamie WerkStadt für Beteiligung, komunalne biuro uczestnictwa obywatelskiego i Stadtteilladen mit Stadtteilkoordination (dzielnicowy serwis dla obywateli).

Zespół projektu JUBU liczy troje współpracowników.

// Nasi sponsorzy //

Projekt JUBU otrzymuje finansowe wsparcie z federalnego programu BMFSFJ (Federalnego Ministerstwa d/s Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży) pt. Demokratie leben, a także od fundacji Robert-Bosch-Stiftung, od Landespräventionsrat Brandenburg i od miasta Poczdamu.